Směrnice

Interní směrnice č.1 občanského sdružení
„HYUNDAI CLUB CZ o.s.“

I. Členství v klubu

Členství v klubu vzniká podáním přihlášky, jejím schválením předsednictvem a úhradou členského příspěvku do dvou měsíců od schválení přihlášky.

Členství zaniká schválením písemné žádosti předsednictvem.

Členství také zaniká neuhrazením členského příspěvku do dvou měsíců po schválení přihlášky předsednictvem nebo neuhrazením členského příspěvku na dané období do dvou měsíců od počátku tohoto období.

Členství rovněž zanikne neuhrazením mimořádných členských příspěvků do lhůty stanovené předsednictvem.

Členstvím v klubu vzniká nárok člena na zboží dodávané klubem, na slevy na zboží a služby zajišťované klubem.

Člen má právo na informace a podklady přístupné pouze členům klubu.

II. Členský příspěvek

Výše členského příspěvku je 240 Kč za kalendářní rok.

V případě podání a schválení přihlášky v průběhu kalendářního roku se členský příspěvek snižuje vždy o jednu dvanáctinu, tedy 20 Kč, za každý měsíc od počátku roku.

Z pověření Valné hromady může předsednictvo rozhodnout o mimořádných členských příspěvcích.

III. Úhrada členského příspěvku

Způsob úhrady členského příspěvku si žadatel zvolí při vyplňování přihlášky.

Po schválení přihlášky předsednictvem bude žadateli přiděleno a e-mailem doručeno členské číslo a rovněž mu bude doručeno číslo účtu, na který je možno členský příspěvek uhradit.

Členské číslo je zároveň variabilním symbolem platby.

Členský příspěvek je člen povinen uhradit do dvou měsíců od schválení přihlášky předsednictvem klubu.

Členský příspěvek na dané období je člen povinen uhradit do dvou měsíců od počátku tohoto období.

Mimořádný členský příspěvek je člen povinen uhradit ve lhůtě stanovené předsednictvem klubu.

IV. Orgány klubu a způsob jejich svolávání

Nejvyšším orgánem HCCZ,o.s. je valná hromada, která je složena z jednotlivých členů, fyzických osob.

Řádnou Valnou hromadu svolává předseda předsednictva HCCZ, o.s. zpravidla jedenkrát ročně. O termínu svolání Valné hromady rozhoduje předsednictvo.

Mimořádnou Valnou hromadu svolává předseda předsednictva HCCZ, o.s. na žádost členů HCCZ, o.s. a to v případě, že o svolání požádá nejméně jedna třetina členů. V tomto případě musí být Valná hromada svolána do jednoho měsíce od doručení žádosti nejméně jedné třetiny členů.

Mimořádná Valná hromada může být také svolána z podnětu předsednictva a to na základě jeho usnesení.

Předsednictvo HCCZ, o.s. je výkonným orgánem nejvyššího orgánu HCCZ, o.s.

Předsednictvo HCCZ, o.s. se skládá s předsedy, tří místopředsedů a tajemníka.

Předsednictvo svolává jeho předseda dle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců.

V. Konání Valné hromady

Místo konání Valné hromady je zpravidla totožné s místem národního srazu, jehož místo bude střídavě jedenkrát v českých krajích a jedenkrát v moravských krajích.

První Valná hromada bude v českých krajích.

V případě mimořádné Valné hromady určuje místo jejího konání předsednictvo.

Valnou hromadu svolává předseda předsednictva pozvánkou doručovanou na e-mailové adresy jednotlivých členů a zveřejněním na klubových stránkách internetu a to nejméně tři týdny před jejím konáním.

VI. Rozhodování Valné hromady

Valná hromada rozhoduje hlasováním přítomných členů.

Nepřítomní členové mohou rozhodovat na Valné hromadě prostřednictvím mandátu předaného jinému členovi formou plné moci. Tento pověřený člen má právo, na základě plné moci, hlasovat i za nepřítomné členy.

Řádná i mimořádná Valná hromada je usnášeníschopná při účasti minimálně padesáti procent členů nebo i menšího počtu členů, pokud bude dosaženo minimálně padesáti procent členů i započtením, jim svěřených, plných mocí.

K přijetí návrhu Valné hromady je zapotřebí hlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Do tohoto počtu se započítávají i hlasy z hlasování na základě svěřených plných mocí.

VII. Předsednictvo a jeho rozhodování

Předsednictvo HCCZ, o.s. je voleno Valnou hromadou na období dvou let.

Předsednictvo rozhoduje v období mezi jednotlivými Valnými hromadami nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Nejmenší počet členů předsednictva, přítomných na jednání předsednictva, jsou tři.

VIII. Hospodaření

Hospodaření s finančními prostředky HCCZ, o.s. bude vedeno v jednoduchém účetnictví.

Pro potřeby hospodaření s finančními prostředky byl založen účet u Poštovní banky.

Finanční prostředky budou používány zejména k úhradě nákladů na členské průkazy, klubové samolepky, na pořádání národních nebo mezinárodních srazů, na zajištění členských výhod a k úhradě nákladů na provoz a organizaci HCCZ, o.s.

Každá fyzická a právnická osoba může věnovat HCCZ, o.s. jakýkoliv dar se kterým bude nakládáno podle příslušných předpisů a zákonů.

IX. Závěrečná ustanovení

Funkční období předsednictva HCCZ, o.s. schváleného ustavující schůzí dne 17.12.2006 zaniká dnem konání první řádné Valné hromady.

Návrhy na nové členy předsednictva musí být doručeny stávajícímu předsednictvu nejpozději čtrnáct dní před konáním Valné hromady a to písemnou formou nebo e-mailem.

Platnost dočasných členských průkazů, vydaných dne 17.12.2006 končí dnem 31.12.2006.

Tuto interní směrnici je možno doplnit a změnit jen formou číslovaných dodatků schválených předsednictvem HCCZ, o.s.

Tato interní směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 29. ledna 2007.

Přílohy k interní směrnici

Příloha č.1: Přihláška

Příloha č.2: Členský průkaz

Příloha č.3: Žádost o zrušení členství

Příloha č.4: Rozhodnutí předsednictva

Příloha č.5: Plná moc

V Brankovicích dne 29. ledna 2007

Za předsednictvo HCCZ, o.s.: Ing. Jindřich Vízdal; Radoslav Horka; Vítězslav Vavřina

Dodatek č.1 k interní směrnici č.1 občanského sdružení
„HYUNDAI CLUB CZ o.s.“

Upravuje znění následujících bodů Interní směrnice č.1

Bod IV. – odstavec 6 Předsednictvo HCCZ, o.s. se skládá z předsedy, tří místopředsedů, tajemníka a revizora.

Bod VIII. – odstavec 1 Hospodaření s finančními prostředky HCCZ, o.s. bude vedeno formou zjednodušeného účetnictví.

Na Smraďavce 8. září 2007

Za předsednictvo HCCZ, o.s.: Ing. Jindřich Vízdal; Radoslav Horka; Vítězslav Vavřina

 

Dodatek č.2 k interní směrnici č.1 občanského sdružení
„HYUNDAI CLUB CZ o.s.“

Upravuje znění následujících bodů Interní směrnice č.1

Bod II. – vypouští se odstavec 2

Bod III. – přidává se odstavec 7 – Potvrzením klubu o úhradě členského příspěvku na příslušný rok je známka vylepená na zadní straně členského průkazu.

Bod IV. odstavec 6 ve znění odstavce 1 Dodatku č.1 – Předsednictvo HCCZ, o.s. se skládá zpravidla z předsedy, tří místopředsedů, tajemníka a revizora.

Bod VI. přidává se odstavec 5 – V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, předsedající Valné hromady valnou hromadu ukončí a svolá konání mimořádné valné hromady, která bude zahájena za 15 minut.

Bod VI. přidává se odstavec 6 – Mimořádná valná hormada je usnášeníschopná na základě hlasování nadpoloviční většiny platných hlasů přítomných členů.

V Hluku 7. září 2008

Za předsednictvo HCCZ, o.s.: Ing. Jindřich Vízdal; Radoslav Horka; Ing. Josef Richter; Petr Vild; Ing. Miroslav Had

Dodatek č.3 k interní směrnici č.1 občanského sdružení
„HYUNDAI CLUB CZ o.s.“

Upravuje znění následujících bodů Interní směrnice č.1

Bod II. odstavec 1 – Výše členského příspěvku je 300 Kč za kalendářní rok

V Soběšovicích 4. září 2009

Za předsednictvo HCCZ, o.s.: Radoslav Horka; Ing. Josef Richter; Petr Vild; Ing. Miroslav Had; David Pleva

Dodatek č.4 k interní směrnici č.1 občanského sdružení „HYUNDAI CLUB CZ o.s.

Upravuje znění následujících bodů interní směrnice č.1

Bod I, odstavec 3 se nahrazuje zněním:

Platnost členství je automaticky jeden kalendářní rok od uhrazení členského příspěvku. Po uplynutí této lhůty nastává ochranná lhůta o délce šesti měsíců, kdy dochází k pozastavení členství. Během této ochranné lhůty lze kdykoliv členství obnovit uhrazením členského příspěvku. Pokud členský poplatek není uhrazen během této ochranné lhůty, dojde k automatickému ukončení členství v občasném sdružení HYUNDAI CLUB CZ o.s.

Bod II, odstavec 1 se nahrazuje zněním:

Výše členského příspěvku je navrhována předsednictvem a svalována valnou hromadou vždy na další období do svolání další valné hromady (obvykle jeden kalendářní rok).

Bod III, odstavec 1 se nahrazuje zněním:

Způsob úhrady členského příspěvku je možná pouze prostřednictvím bankovního převodu na platný klubový účet.

Bod III, odstavec 7 se nahrazuje zněním:

Členství vzniká od datumu přijetí platby na platný bankovní účet klubu a jeho platnost je jeden kalendářní rok od tohoto datumu. V případě uhrazení členského příspěvku, je tato platnost prodloužena vždy o dalších dvanáct měsíců.

Bod III, přidává se odstavec 8 následujícím zněním:

Každému novému členu je automaticky vystaven členský průkaz. Doručení tohoto průkazu je po dohodě možné poštou (je účováno obvyklé poštovné a balné), nebo osobně na pravidelných klubových setkání (zdarma).

Bod IV, odstavec 6 se nahrazuje zněním:

Předsednictvo HYUNDAI CLUB o.s. se skládá zpravidla z předsedy, tří místopředsedů, tajemníka.

Bod V, odstavec 4 se nahrazuje zněním:

Valnou hromadu svolává předseda představencva zveřejněním na webových klubových stránkách a to elektronickou formou a to nejméně tři týdny před jejím konáním.

Bod VII. přidává se odstavec 3 následujícím zněním:

Kandidatura na členy předsednictva HYUNDAI CLUB o.s. je možná pouze pouze pro členy HYUNDAI CLUB o.s. s platným člentvím. Zároveň kandidáti, v okamžiku volby/kandidatury do předsednictva HYUNDAI CLUB o.s., musí být členy občanského sdružení minimálně předchozí dva kalendářní roky.

Bod VIII. odstavec 2 se nahrazuje zněním:

Pro potřeby hospodaření s finančními prostředky byl založen bankovní účet.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 8. června 2019.
Za předsednictvo HYUNDAI CLUB o.s.
Pavel Ryba, Jiří Dejmek, Zuzana Dejmková

Dodatek v PDF