Stanovy

Stanovy občanského sdružení „HYUNDAI CLUB CZ o.s.“

I. Základní ustanovení

POZOR! Změna sídla občanského sdružení Hyundaiclub CZ. Více informací ZDE

HYUNDAI CLUB CZ, o.s. (dále jen HCCZ, o.s.) je dobrovolným sdružením občanů. V HCCZ, o.s. se sdružují jednotlivci na základě registrovaného členství specifikovaného dále.

HCCZ, o.s. byl založen

dne: 25. října 2006
pod názvem: HYUNDAI CLUB CZ, o.s.
s místem působnosti: Česká republika
se sídlem: Čs.armády 4001, Kroměříž, 767 01

II. Poslání a cíle HCCZ, o.s. si dal tyto cíle

 •  organizace setkání členů a příznivců klubu
 • tvorba zázemí pro přístup k technickým informacím
 • sdílení praktických zkušeností členů
 • vytvoření sítě členů ochotných k vzájemné pomoci, poskytování obecně prospěšných činností, jako např. poskytování pomoci a poradenství, soustřeďování a poskytování informací, osvětová činnost apod.
 • propagace vozů značky HYUNDAI
 • navázání kontaktů s komerčními subjekty za účelem získání výhod pro členy
 • rozšíření povědomí o HCCZ, o.s. a získávání nových členů
 • poskytování všeobecných informací souvisejících se silničním provozem
 • navázání kontaktů s obdobnými národními kluby v zahraničí
 • vytváření materiálních podmínek pro další činnost

III. Orgány klubu

Nejvyšším orgánem HCCZ, o.s. je valná hromada složená z jednotlivců. Schůze valné hromady se konají nejméně jedenkrát za rok. Pokud o její svolání požádá alespoň třetina členů HCCZ, o.s. , popř. předsednictvo, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu. Valná hromada zejména:

 • rozhoduje o sídlu a symbolice HCCZ, o.s.
 • rozhoduje o přijetí a změnách stanov HCCZ, o.s.
 • volí předsednictvo
 • stanovuje podmínky pro přijímání nových členů
 • rozhoduje o vyloučení z klubu
 • schvaluje a projednává hospodaření HCCZ, o.s.
 • stanoví hlavní směry činnosti HCCZ, o.s. pro příští období

Výkonným orgánem valné hromady je předsednictvo klubu. Předsednictvo zabezpečuje plnění úkolů klubu v období mezi valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, která si může vyhradit rozhodování v dalších otázkách.

Předsednictvo má předsedu, 3 místopředsedy a tajemníka. Předseda svolává předsednictvo klubu dle potřeby, minimálně však jednou za šest měsíců. Všechna jednání klubu mohou být prováděna po internetu za použití odpovídajícího technického vybavení a výstupy podepsány elektronickým podpisem. O všech akcích a rozhodnutích budou členové informování výhradně elektronickou cestou a zároveň budou zpřístupněna na klubové stránce.

Předsednictvo je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných.

IV. Společné zásady členství

 • členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami HCCZ, o.s.
 • členy se stávají především majitelé vozů značky HYUNDAI , avšak HCCZ, o.s. se nebrání ani tzv. podpůrnému členství, kdy člen uvedený vůz nevlastní a ani nevlastnil nemusí být ani držitelem řidičského oprávnění
 • typy členství upravuje interní směrnice
 • členem se stává dobrovolný zájemce poté, kdy podá žádost o registraci a splní podmínky stanovené pro členství a zaplatí členský příspěvek
 • přístup k datům a informacím může být upraven interními směrnicemi
 • výše členských příspěvků je upravena interní směrnicí

V. Práva a povinnosti členů

 • členové HCCZ, o.s. mají přístup k plnému seznamu členů
 • členové mají právo být informováni o hospodaření HCCZ, o.s.
 • každý člen má právo kdykoli požádat o zrušení členství, avšak bez nároku na vrácení případného členského příspěvku

VI. Majetek a hospodaření klubu

Zdrojem majetku jsou zejména příspěvky členů. Majetek je ve vlastnictví klubu jako celku. O převodech práva k hospodaření rozhodne předsednictvo v rámci klubu. Kromě vlastního majetku může klub hospodařit i s majetkem svěřeným či pronajatým apod. Hospodaření s majetkem klubu upravuje směrnice schválená valnou hromadou. Jménem klubu vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen.

VII. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti datem registrace HYUNDAI CLUB CZ, o.s. a zanikají změnou stanov schválenou valnou hromadou nebo dnem zrušení HYUNDAI CLUB CZ, o.s.

 Ing. Jindřich Vízdal; Radoslav Horka; Vítězslav Vavřina

V Kroměříži, dne 25.10.2006